1.         Загальні положення

1.1.         Замовник Акції «Ваучер промо» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані» (надалі — Замовник).

Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Чейл Юкрейн» (надалі — Організатор).

1.2.         Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під загальною назвою «Ваучер промо» (далі по тексту – Акція).

1.3.    Учасники Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.  

1.4.    Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Учасників Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

 

2.         Період і місце проведення Акції

2.1.    Акція проходить з «10» липня 2017 року до «30» серпня 2017 року (включно) на території України крім території АРК та зони проведення АТО. Інформація про будь-які зміни умов та строків проведення Акції публікується на сайті samsungvrpromo.com.ua. Акція може бути припинена достроково за умови вичерпання кількості ваучерів – 1000 шт. Інформація про дострокове припинення Акції публікується на сайті, вказаному вище.

2.2.         Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами.

3.       Загальні умови участі в Акції

3.1.    Акція проводиться на всій території України крім території АРК та зони проведення АТО, у магазинах, в яких наявний будь-який з рекламних матеріалів, визначених у Додатку до цих Правил.

3.2.    В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).

3.3.    Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

3.3.1.    представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки);

3.3.2.    обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;

3.3.3.    особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;

3.3.4.    особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

3.4.    Ім'я та прізвище в реєстраційних даних Учасника повинні відповідати паспортним даним.

 

4.       Правила участі в Акції

4.1.    Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:

4.1.1. В строк з 10.07.2017 р. по 20.08.2017 р. придбати у будь-якому з магазинів, в якому наявний хоча б один з рекламних матеріалів, визначених у Додатку до цих Правил, окуляри віртуальної реальності Gear VR торговельної марки SAMSUNG (модель SM-R323, SM-R324) (далі разом – Акційні пристрої, окремо – Акційний пристрій).

4.1.2. Зареєструвати серійний номер на сайті, визначеному в п.2.1. цих Правил.

4.1.3. Отримати на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації унікальний код ваучера, та ввести його в інтернет-магазині Oculus Store (магазин Окулус).

4.1.4. Після цього доступ до контенту, що надається на умовах Акційної пропозиції, буде активовано.

4.2. Замовник та/або Організатор Акції виконують виключно інформаційну та організаційну функції, а саме: збирання та систематизацію даних по замовленням. Відповідні умови укладення договору купівлі-продажу Акційного пристрою залежать від обраного Учасником магазину та встановлюються таким магазином незалежно від Замовника/Організатора. Усі претензії, повязані із продажем Акційного товару, неповідомленням/неналежним повідомленням про можливість придбати цей товар на умовах Акції, адресуються безпосередньо адміністрації відповідного магазину.

4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.

4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на подальшу участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.

4.5. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Замовник має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор/Замовник залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

4.7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

 

5.         Призовий фонд

5.1.    Акційна пропозиція включає в себе право на отримання послуги доступу до контенту (програмних додатків) сайту Oculus Store (магазин Окулус), на підставі ваучеру – 1000 шт., а саме – до одного з двох комплектів такого контенту: (а) ігрового контенту в кількості 6 одиниць; (б) розважального контенту у кількості 8 одиниць.

5.2.    Контент, що входить до складу акційної пропозиції визначається постачальником послуг за допомогою магазину Окулус – компанією OculusVR, LLC (адреса: 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025), та може бути змінений протягом строку дії Акції, при цьому ні Замовник, ні Організатор Акції не має впливу на такі діє постачальника послуг і Учасник Акції погоджується із вказаним вище.

5.3.    Заміна Акційної пропозиції, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У випадку якщо Учасник Акції з якихось причин не може скористатись Акційною пропозицією самостійно, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Акційної пропозиції.

5.4.    Якщо Учасник Акції протягом строку, передбаченого ЗУ «Про захист прав споживачів», повертає придбаний товар, то ваучер такого Учасника буде анульований.

5.5.    Умови використання контенту, що надається на умовах Акційної пропозиції, визначаються відповідною ліцензійною угодою між користувачем такого контенту та постачальником послуг доступу до контенту, і прийняття такої угоди може бути обовязковим для користування контентом. Окремі одиниці контенту можуть містити медичні або інші застереження щодо його використання, відтак користувач зобовязується ознайомитись із такими застереженнями перед використанням контенту.

5.6.    Замовник та/або Організатор Акції не використовують контент, та не надають його у користування Учасникам Акції, такі відносини виникають між відповідним Учасником та магазином Окулус та регулюються відповідним застосовним законодавством. Всі так будь-які претензії щодо контенту, в тому числі – визначені пунктом 5.5. Правил вище, повинні бути адресовані магазину Окулус.

 

6.         Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції

6.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється на сторінках в мережі Інтернет за адресою: samsungvrpromo.com.ua

6.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції.

 

7.         Заключні положення

7.1.    Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.

7.2.    У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.3.    Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

7.4.    Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

7.5.    Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

7.6.    Організатор Акції залишає за собою право:

7.6.1.              припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;

7.6.2.              за умови погодження із Замовником змінювати умови, строки проведення Акції, порядок надання Акційної пропозиці.

7.6.3                  припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та Замовника Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції;